Nagyböjti maraton 2. hét

Február 22.
Igaz hit vasárnapja
„…a hit nem erőszakos,…A hívő nem erőszakos: épp ellenkezőleg, az igazság alázatossá teszi, mert jól tudja, hogy nem mi birtokoljuk azt, hanem az ölel át és birtokol minket. A hit bizonyossága nem megdermeszt, hanem elindít az úton…” (IE 19.) Kérje Istentől azt az ajándékot, hogy így tudjon Róla beszélni! Ezután írjon egy néhány mondatos saját hitvallást, amit a Hiszekegyhez tűzhet. A kettő együtt az igazi…
Február 23.
Hétfő
A Szentatya szerint Isten csupa meglepetés. „Kedves fivéreim és nővéreim, félünk életünkben Isten meglepetéseitől!…ne zárkózzunk el az újdonság elől, amit Isten akar életünkbe hozni! Gyakran vagyunk fáradtak, csalódottak, szomorúak, érezzük bűneink súlyát, úgy érezzük, nem bírjuk tovább… Nincs olyan helyzet, amelyet Isten ne tudna megváltoztatni,…” (IE 21.) Járjon ma nyitott szemmel – vajon mivel akarja Isten meglepni?
Február 24.
Kedd
„A kísértés gyakran mentegetőzés és kifogások formájában jelentkezik, mintha számtalan feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy az öröm lehetségessé váljon.” (Evangelii Gaudium 7.) Sorolja fel ezeket a kísértéseit!
Február 25.
Szerda
„A történelem forradalmai politikai és gazdasági rendszereket változtattak meg, de az emberi szívet egyik sem változtatta meg igazán. …Jézus Krisztus… a legnagyobb változás az emberiség történetében. Azért, mert a szíveket változtatja meg.” (IE 25-26.) Nem azon múlik, aki erőlködik, vagy aki törtet, hanem a könyörülő Istenen – vallja Pál apostol is. Kérjen áldást egy paptól legfontosabb céljaira, és gondolja meg: vajon ezek a célok Isten legfontosabb céljai is az Ön esetében?
Február 26.
Csütörtök
„Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képét használja: maradjatok az én szeretetemben, maradjatok kapcsolatban velem, ahogy a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz.” Figyelje meg, mi akadályozza ma abban, hogy az egész napot Istennel töltse! Írja le tapasztalatait! Kérje holnapra Isten kegyelmét!
Február 27.
Péntek
„’Megvan a hitoktatói címem!’ De hát ez semmi, még semmid sincs, csak egy apró lépést tettél… Nem címről van szó, hanem hozzáállásról: Vele lenni, ami egy életen át tart. …Szavak nélkül…engeded, hogy az Úr nézzen téged?…ez is az imádság egyik fajtája.” (IE 29.)
Február 28.
Szombat
Halottak emlékezete. Ha nem jut el a templomba, gyújtson otthon gyertyát, és imádkozzon elhunyt hozzátartozóiért!
Február 29.
Palamasz Gergely atya
„Ha szívünkben nincs ott Istennek, az Ő szeretetének és gyöngédségének melege, hogyan melegíthetnénk fel mi, szegény bűnösök, másokét? Gondoljátok csak meg.” (IE 30.) Próbáljon meg ma csendben, összeszedetten, Isten jelenlétére figyelni, 25-ször mondva az imát:

„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!”

Nagyböjti maraton

Február 16.
Tisztahétfő
A Nagyböjt kezdete. Mondja el magáért és a családtagjaiért a böjt kezdetére írt imát!

Ima a Nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszin­te alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek meg­fékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg. Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kez­detnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt dicsőséget zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

Ha eddig nem gyónt, tervezze meg, hogy a hét melyik napján tudja ezt megtenni!

Február 17.
Kedd
„LELKEM, MÍG az ételektől tartózkodsz, * ha szenvedélyeidtől meg nem tisztulsz, * hiába dicsekszel az étlenséggel; * mert akkor az nem szolgál javadra, * hanem hazug életmódodért … a démonokhoz leszel hasonló, * akik maguk sem esznek soha…” (vajhagyó szerdai sztichira). Első lépés a gyógyulás felé a diagnózis felállítása. Ez ne csak öndiagnózis legyen! Kérdezzen meg legalább két Önnek fontos személyt arról, hogy szerintük miben kellene változtatnia!
Február 18.
Szerda
Ma önmagát figyelje meg! Próbálja meg, hogy ma csak jót mond mindenkiről, és mindenkinek!
Február 19.
Csütörtök
Kérje saját szavaival Krisztust, mutassa meg, adja tudtára valahogy, Ő milyen korrekciónak örülne az Ön életében! Ne legyen türelmetlen – nem biztos, hogy Isten még ma válaszol…
Február 20.
Péntek
„Tamás nem bízik abban, amit a többi apostoltól hall:.. És mi Jézus válasza erre? A türelem. …egy hét időt ad neki, nem zárja be előtte az ajtót, vár.” (IE 13.) Próbálja ma az Urat utánozni!
Február 21.
Szombat
„Emlékezzünk Péterre is. Háromszor tagadja meg Jézust, éppen akkor, amikor a legközelebb kellene lennie hozzá. S amikor a legmélyebbre süllyed, találkozik Jézus tekintetével,…: Péter, …bízzál bennem. És Péter felfogja, megérzi Jézus tekintetében a szeretetet, és sír.” (IE 14.) Krisztus tekintetében nincs szemrehányás, se „ugye, hogy igazam volt”. Elhiszi ezt?
Február 22.
Igaz hit vasárnapja
„…a hit nem erőszakos,…A hívő nem erőszakos: épp ellenkezőleg, az igazság alázatossá teszi, mert jól tudja, hogy nem mi birtokoljuk azt, hanem az ölel át és birtokol minket. A hit bizonyossága nem megdermeszt, hanem elindít az úton…” (IE 19.) Kérje Istentől azt az ajándékot, hogy így tudjon Róla beszélni! Ezután írjon egy néhány mondatos saját hitvallást, amit a Hiszekegyhez tűzhet. A kettő együtt az igazi…