Nagyböjti maraton 6.

Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba.
Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi
Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.

Március 18.

Hétfő

„URAM, HENGERÍTSD EL megátalkodottságomról a követ, * támaszd föl lelkemet, Jóságos, a szenvedélyek romlásából, * és méltass arra, Uralkodóm, hogy neked, mint az alvilág legyőzőjének * töredelmes lélekkel az erények pálmaágait lengessem…” Vajon mik lehetnek az Ön erényei? Erősödött ezek közül valamelyik a böjtben?

Március 19.

Kedd

„Aki a tizenkettedik órára érkezett, ne féljen késlekedése miatt, mert nemes lelkű az Uralkodó, és az utolsót éppen úgy fogadja, mint az elsőt! Letelepíti a tizenegy órakor érkezőt éppen úgy, mint az első órától munkálkodót. A későn jövőnek megkegyelmez, az elsőnek érkezésén örvend. Ennek megfizet, amannak ajándékot ad. A munkát elfogadja, a tudást becsüli, a cselekedetet értékeli, az áldozatot dicséri.” – halljuk majd a feltámadás hajnalán Aranyszájú Szent János örvendező szavait. Gondoljon vissza a tegnapi feladatra!

Március 20.

Szerda

„Így szól az Úr:

Térjetek meg hozzám teljes szívetekből:

böjttel, sírva és jajgatva!

A szíveteket szaggassátok meg,

ne a ruhátokat!

Térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez,

mert jóságos ő és könyörületes,

türelmes és igen irgalmas,

de bántják őt az emberek bűnei.”

(Joel 2,12¦13)

Vajon mi bánthatja az Urat leginkább velem kapcsolatban?

Március 21.

Csütörtök

„Menjünk mi is, hogy meghaljunk ővele!” – lelkesedett Tamás apostol a Húsvét közeledtével. Tudjuk, hogy nagycsütörtökön este ő is elhagyta Krisztust, de a Szentlélek eljövetele után vállalta a vértanúhalált. Kérje a Szentlélek kegyelmét legnagyobb keresztje viseléséhez!

Március 22.

Péntek

MEGVETETTED, lelkem, Isten szavát * és az ellenség cselvetésének áldozatává lettél, * saját gyengeséged romlásodat hozta, * a bűnök kábulatában Isten-szőtte köntösödet beszennyezted, * ezért készületlen maradtál a királyi menyegzőre. * De hogy a bűn sebével beborítottan, * a szenvedélyek köntösébe öltözve, * az asztal mellett bejövetel miatt felelősségre vonatva, * a lakodalmas házból ki ne dobjanak, * kiáltsd az Üdvözítőnek: * Ki elviselted a gyűlöletes tekinteteket, * és nem engedted, hogy azzá legyek, amivé neked kell lenned, * a kereszten értem a gúnyköntöst elviselted, * tépd széjjel az én öltönyömet, * öltöztess fel az örvendezés ruhájába, * a külső sötétségtől és az örök jajgatástól ments meg, * és könyörülj rajtam! – imádkozott Leó császár a böjt utolsó napján.

Vajon mi gátolt az elmúlt évben leginkább, hogy a Nagyhét és a Húsvét napjai valódi lelki ünnep legyenek számomra? Kérje Krisztust, hangosan imádkozva, hogy a kereszt és a feltámadás, az isteni életben való részesülés kegyelmét adja meg Önnek és szeretteinek!

Nagyböjti maraton 5.

Itt az második „csomag”. Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba.
Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi
Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.

Március 11.

Hétfő

„Megfelezvén a böjtölés ezen szent útját, * a másik részéhez is örömmel járuljunk, * megkenvén lelkünket a jótékonyság olajával, * hogy méltókká tétessünk a mi Krisztus Istenünkre, * az ő kínszenvedéseinek imádására, * és dicsőséges feltámadásának ünneplésére.” Ha valakit illatos olajjal akarsz megkenni, először te magad válsz illatossá. Használja ma a jótékonyság olaját – tegyen jót valakivel!

Március 12.

Kedd

„SEGÍTŐM ÉS PÁRTFOGÓM lett nékem üdvözülésemben az én Istenem és őt dicsőítem: az én Atyámat, Istenemet, és magasztalom őt, mert ő dicsőséggel megdicsőült.”- énekeljük holnap a Nagy hódoláson, amelyben igazi bűnbánatot kérünk. Kérje Isten segítségét ma a saját szavaival, hogy töredelmesen meg tudja bánni bűneit!

Március 13.

Szerda
Nagy hódolás

„Miképp kezdjem siránkozásomat megátalkodott életem tettei felett?” Vegyen részt Krétai Szent András bűnbánati nagy kánonjának közös imádkozásán! Ha valami súlyos ok miatt ezt nem teheti, találjon rá módot (pl. internet), hogy még ma legalább egy részét el tudja imádkozni.

Március 14.

Csütörtök

„Ki éjen át virrasztok hozzád Uram, világosíts föl engem kérlek, oktass engem is a te parancsolataidra, és taníts meg, Üdvözítő, hogyan teljesítsem a te akaratodat.” Keljen fel ma éjjel imádkozni, ha csak egy negyedórára is! (Lehetőleg ne az ágyban imádkozzon!)

Március 15.

Péntek

Imádkozzon magyar nemzetünkért: „Aki önként emelkedtél föl a keresztre, Krisztus Istenünk, / ajándékozd kegyelmedet a terólad nevezett új népednek! / Örvendeztess meg isteni erőddel mindnyájunkat, / és segíts diadalra minden megtámadóink ellen, / kik védeszközül bírjuk a te békefegyveredet, / a legyőzhetetlen győzelmet.”

Március 16.

Akathisztosz szombat

Imádkozza el az Istenszülő akathisztoszát, ha teheti, egyházközsége tagjaival együtt!

Március 17.


Vasárnap

Egyiptomi Mária anya

Egyiptomi Mária anya a jeruzsálemi Szent Feltámadás templomának ajtajában tért a prostitúció útjáról az igazi bűnbánat és istenszeretet útjára. Templomainkban ma gyűjtést rendeznek a szentföldi szent helyek támogatására. Segítsen Ön is! Hozzon ÁLDOZATOT!

Nagyböjti maraton 4.

Itt az második „csomag”. Örülök, hogy volt olyan bátor, hogy belevágjon ebbe a böjti utazásba.
Ennek a feladatsornak az a célja, hogy a böjt minden napján tegyen valamit, ami előbbre viszi
Önt, és amiben Krisztus kedvét leli.

Március 4.

Hétfő

Az áldozat és a lemondás között lényeges a különbség. Az áldozat sokszor fáj, valóban nehézséget vállalunk általa. Az igazi szeretet
kísérője. Hozna ma áldozatot valakiért? Idejéből, pénzéből vagy tárgyai közül valami olyannal segítve, ami valóban hiányzik Önnek?

Március 5.

Kedd

Krisztus keresztje nemcsak példa, hanem örömünk forrása és reményünk alapja. Belépőjegyünk Isten Országába. Ingyenes.

„Kész az én szívem, Isten! kész az én szívem, énekelni és zengeni az én dicsőségemben. Serkenj föl, dicsőségem! serkenj föl zsoltárom és hárfám!
Fölkelek korán reggel. Hálát adok neked, Uram, a népek között,
és dicséretet mondok neked a nemzetek között. Mert nagyobb az
egeknél irgalmasságod, és a felhőkig ér a te igazságod.
Magasztaltassál föl az egek fölött, Isten! és a te dicsőséged az egész földön, hogy megszabaduljanak kedvelteid. Szabadíts meg a te jobb
kezeddel, és hallgass meg engem!” (107. zsoltár) Fel tudna kelni ma egy fél órával korábban a szokottnál imádkozni?

Március 6.

Szerda

Imádkozzon magyar népünkért: „Üdvözítsd Uram a te népedet / és áldd meg a te örökségedet; / adj győzelmet ellenségei
fölött hazánknak / s Kereszteddel őrizd meg a te népedet!” Imádkozzon így 3 alkalommal a mai napon!

Március 7.

Csütörtök

Próbálja ma meghallani a déli harangszót, és imádkozza el a Magasztalást! (A feladat célja időnket Isten kedve szerint alakítani.)

Március 8.

Péntek

„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.” – írja Weöres Sándor. Létrás Szent János
(580-650) 30 létrafokon keresztül vezette tanítványait az istenszeretetre: 1.fok – Lemondás a világról. 30. fok – A szeretet. Minden, amit
vagy akit jobban szeret, mint Istent, akadály. Nevezze nevén, visszagondolva az elmúlt hétre!

Március 9.

Szombat

Mi nyugtalanítja leginkább? Engedje el ma Isten kedvéért! Isten nem elveszi, hanem a saját kezébe veszi…ha Ön engedi.

Március 10.

Nagyböjt 4. vasárnap

Hagyjon ma el valamit, amit minden vasárnap tesz! (Persze ne a Szent Liturgiát!) Helyette tegyen valamit, amihez kedve van! (A feladat
nehézségi foka magas…)