Megjelent a Cigány Szakkollégium újabb tudományos munkája

A Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium 2011 óta folyamatosan azon munkálkodik, hogy Lehetőséget adjon és biztosítson hallgatóinak, hogy a tudományos életben rejlő potenciálokat jól kihasználva, minnél szélesebb körben tudják kamatoztatni már meglévő tudásukat. Fennálásunk óta három diák nyert Esélyért díjat TDK dolgozatával, és több hallgatónk is rangos helyet szerett hasonló versenyeken helyi és országos szinten egyaránt.

Az intézmény legújabb kiadványa Lehetőség 2018/1 számmal, Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból címmel jelent meg, Lakatos Zsuzsanna Lívia, Szabó Fanni és Szajkó Cintia tudományos publikációit, TDK dolgozatuk egy-egy részletét olvashatjuk benne.

Lakatos Zsuzsanna Lívia a 2017-2018-as tanévben TDK dolgozatával 3. helyezést ért el. Kutatásának célja, hogy a roma nők munkaerőpiaci helyzetére olyan megoldási alternatívát vagy javaslatcsomagot dolgozzon ki, amellyel csökkenthető a “kétszeres hátrány” az általa vizsgált településeken.

Szabó Fanni TDK dolgozatának címe “A munkanélküliség gazdaságpszichológiai hatásai”. Dolgozatát saját indíttatása miatt kezdte el, hiszen a Borsodi-Abaúj-Zemplén megyei térségben ismerős fiatalként látta környezetében a nagyfokú munkanélküliség okozta negatív pszichológiai hatásokat, amelyek vizsgálatát érdekes kutatási témának találta.

Szajkó Cintia, “Látom magam előtt az utat” című TDK dolgozata Esélyért díjat kapott a Miskolci Egyetemen. Kutatásának témája a hátrányos helyzetű fiatalok oktatása, segítése. Cintia alapvető problémaként azt tapasztalta, hogy a hátrányos szocializációs háttérrel rendelkező gyerekekkel szemben az intézmények nem befogadók, nem toleránsak, nincsenek alkalmas és jó pedagógiai módszerek a tanításukra. Ezt a gondolatot vitte tovább vizsgálatai során is.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

TDK 3. helyezés a miskolci Szakkoliban

Balogh Jenő, a miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatója, harmadéves a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának villamosmérnök szakos hallgatója. A 2018. Tavaszi Tudományos Diákköri Konferencián harmadik helyezést ért el.

Beadott munkájának témája: Okos otthonba illeszthető fény erősség vezérlő tervezése. Dolgozatának célja egy okos eszköz tervezése és megvalósítása. Elsődleges funkciója a fényerősség szabályozás, mellyel csökkenést érhetünk el a világítás által felhasznált energiamennyiségben. Ezen felül kompatibilitást kell biztosítani a később, a felhasználó által szabadon választott központi feldolgozó és vezérlő egységgel. TDK dolgozatát sikerrel megvalósította, valóságban is használható eszközt épített meg. Hasznosságát a bíráló bizottság elismerte. Eszközének gyakorlati haszna van, az egyetemen megszerzett tudást dolgozatában kamatoztatta.

Gratulálunk sikeres munkájához! Büszkeséggel tölti el Szakkollégiumunkat, hogy hallgatóink között tudhatjuk Jenőt! További sikereket kívánunk témájának fejlesztéséhez!

Negyedik pályaorientációs nap a szakkollégiumban

2018. május 11-én általános és középiskolás fiatalokat vártunk Szakkollégiumunkba. A negyedik pályaorientációs nap témája a továbbtanulás, a szakkollégium és a személyes pályaképek voltak. Örömünkre szolgált, hogy a foglalkozásra nagy létszámban jelentkeztek résztvevők.

Az igazgatói köszöntés és közös imádság után két korcsoportra osztottuk a vendégeket, majd elkezdődtek a beszélgetések. Első körben a KRSZH volt a téma. Szakkollégiumunk tagja a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatnak, ezért is tartottuk lényegesnek, hogy a diákok megismerjék az szakkollégiumokat összefogó keretrendszert is, valamint a közös tanévnyitó konferenciákat, sport rendezvényeket, közösségi és alumni találkozókat. Felhívtuk a gyerekek figyelmét, hogy mely városokban érhető el a KRSZH, és hol találkozhatnak még a szakkollégiumok intézményével.

Egy rövid szünet után a továbbtanulásra került a hangsúly. Próbáltuk érzékeltetni a diákokkal, hogy a diplomával rendelkezők aktívabbak a civil életben, tudatosabb, egészségesebb életet élnek, valamint hogy a tudásnak értéke van, megbecsülik mindamellett, hogy gazdasági hasznot is jelent. A szakkollégistáink elmondták, hogy a tanulás fontos az egyénnek és a hasznos a társadalomnak is, hiszen javítja az életminőséget, kiemelkedő szerepe van a kultúra, identitás kialakításában. A diplomások jobb esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon és magasabb jövedelmet is elérhetnek, mint felsőfokú végzettség nélküli társaik. Őket nem a társadalom tarja el, környezetükre és közösségükre pozitív hatást gyakorolnak.

Az ebédet követően szakkollégistáink beszéltek személyes élményeikről, megosztották tapasztalataikat a Miskolci Egyetemről. Beszéltek az egyetem által indított szakokról, a velük való elhelyezkedési lehetőségekről, a kreditrendszer működéséről, a neptun-rendszerről, valamint a felvételi menetéről is.

A program az NTP-SZKOLL-17-0050 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE A GÖRÖGKATOLIKUS CIGÁNY SZAKKOLLÉGIUMBAN

A kiírás célja és témája:

A Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégium pályázatot hirdet kutatási ösztöndíj elnyerésére a szakkollégisták számára a 2018. év nyári időszakára.

Az alábbi kutatási témával lehet pályázni az ösztöndíjra:

A hallgató egy 15 oldalas tanulmány keretében mutassa be saját települését, az alábbi tématerületek mindegyikének érintésével:

 • a település története, főbb jellemzői (földrajzi elhelyezkedés, lakosságszám stb.),
 • a roma és nem roma lakosság aránya, kapcsolatrendszere, a két társadalmi csoport együttélésének főbb jellemzői,
 • az oktatás helyzete a településen,
 • a foglalkoztatás helyzete a településen,
 • vallási élet a településen: a lakosság vallásossága, felekezeti megoszlása, az egyházak szerepe a településen, kitérve arra a kérdésre, hogy milyen szerepet tölt be az egyház a helyi közösségek formálásában.

Az elkészülő tanulmánnyal kapcsolatos további elvárás, hogy valamilyen egyéni adatgyűjtésre alapozzon: a hallgató készítsen legalább három interjút a település helyi vezetőivel (polgármester, roma nemzetiségi önkormányzat vezetője, iskolaigazgató, lelkész stb.), vagy végezzen kérdőíves kutatást a fenti tématerületeken, továbbá a településsel             kapcsolatban elérhető statisztikai adatokat lehetőleg használja az elemzése során.[1] A hallgató törekedjen az önálló gondolatok megfogalmazására (pl. társadalmi összefüggések felismerése és leírása, javaslatok a település jövőjével, fejlesztésével kapcsolatban stb.), illetve a plágium teljes mértékben való elkerülésére: az összes szó szerint átvett vagy parafrazeált szöveghelyet hivatkozással kell ellátni.

A pályázati kiírás meghirdetésével a Szakkollégium célja az, hogy a szakkollégisták jobban megismerkedjenek a saját szűkebb környezetük társadalmi valóságával, egyúttal a társadalomkutatói munkát valódi kutatási helyzetben gyakorolhassák, fejlesztve a tudományos információszerzés és adatelemzés technikáit, illetve a tudományos dolgozatírási készségeket. A Szakkollégium publikációs lehetőséget is biztosítani kíván a szakkollégistáknak: a hallgatók elkészült munkáiból egy válogatás a Lehetőség c. szakkollégiumi periodikában fog megjelenni.

A kutatási ösztöndíj megpályázásának, elnyerésének feltételei:

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, melynek feltétele, hogy a hallgató a mellékelt pályázati adatlapot hiánytalanul kitölti és határidőre benyújtja. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

Az a szakkollégista jogosult kutatási ösztöndíjban részesülni, aki:

 • a 2017/18. tanévben a szakkollégiumi vállalásainak eleget tett, ösztöndíja emiatt nem csökkent;
 • a Miskolci Egyetemmel a hallgatói jogviszonyát a 2018/2019. tanévre vonatkozóan nem kívánja megszakítani, és a szakkollégiumba a jelentkezését a 2018/2019. tanévre benyújtotta.

Megpályázható kutatási ösztöndíjak száma: maximum 10. A nyertes hallgatókkal a Szakkollégium meghosszabbítja a tagsági jogviszonyt 2018. augusztus 31-ig.

A kutatási ösztöndíj kifizetésének feltétele, hogy a hallgató 2018. július 31-ig egy öt oldalas fejezetet/részletet elküld a készülő tanulmányából, továbbá a teljes, 15 oldalas tanulmányt 2018. augusztus 23-ig (a bevonótábor kezdetéig) benyújtja a Szakkollégiumnak. A fejezetet/részletet, illetve a kész dolgozatot a név feltüntetésével a gkciganyszakkoli@gmail.com címre kell elküldeni a megadott időpontig.

A tanulmányhoz mellékelni lehet:

 • a hallgató által készített fotókat a településről,
 • az elkészült interjúk kérdésvázlatát,
 • az elkészült interjúk kivonatát, jegyzetét,
 • a használt kérdőívsablont (kérdéssort),
 • a használt statisztikai táblázatokat,
 • a település térképét.

A tanulmánynak a csatolt mellékletek nélkül kell elérnie a 15 oldalt! Kötelező formátum: 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz, normál margó.

[1] A megadott témával és módszertani elvárásokkal kapcsolatban a Szakkollégium munkatársa, Szilágyi Eszter 2018. június 16-án 9 órától 10 óráig, a Juniális c. szakkollégiumi rendezvényt megelőzően nyújt tájékoztatást az ösztöndíj nyerteseinek.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

„Az idő szalad, az öröklét marad…” – Tanulmányúti beszámoló

 1. április 28-30. között tanulmányúton jártunk a miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatóival és alumni szakkollégistáival. Remek időjárás fogadott minket a 3 nap alatt, csodálatos napsütés, virágba borult a természet.

Tanulmányutunkat Kassán kezdtük, ahol egy rövid séta után a Szent Erzsébet-főszékesegyházban a gótikus építészeti stílus jegyeit ismerhettük meg. Idegenvezetőnk beavatott minket a székesegyház történetébe. Az altemplomban leróttuk kegyeletünket II. Rákóczi Ferenc sírjánál, elénekelve a magyar és székely himnuszt.

Utunk következő állomása Eperjes volt. Megcsodáltuk a város történelmi főutcáját, gyönyörködtünk a felújított korabeli házakban, virágos tereiben. A görögkatolikus templomban kispapok vártak minket imaórára. Bemutatták nekünk a templomot és az eperjesi egyházmegye történetét. Köszönjük a szíves vendéglátást!

Folytatva utazásunkat, Lengyelországba indultunk tovább. Első állomásunk és szálláshelyünk Zakopane volt. A délutáni órákban a fordított házba jutottunk el, ahol minden a feje tetejére állt, és a szédülés és egyensúlyvesztés garantált volt. A belvárosban (óváros) a jellegzetes, több emeletes rönkházak és a górál építészet remekművei tárultak elénk.

A következő napon siklóvasúttal mentünk fel a Gubalowkára. Káprázatos kilátás tárult szemünk elé, a Magas-Tátra hegyei lenyűgöző látvány nyújtottak hófödte csúcsaikkal. Megpihenve, és hálát adva a látványért, továbbindultunk Wadowice-be.

Szent II. János Pál pápa szülővárosa Lengyelország déli részén fekszik. A Legszentebb Szűz Mária Bemutatásának Bazilikája mellett található a múzeumnak átalakított szülőház. A berendezett kiállítás méltó emléket állít a fiatalok pápájának. Életének és munkásságának egészét láthattuk a házban, amely 18 éves koráig szolgált lakhelyéül. A lakrészben, amelyben született, visszaállították az eredeti berendezést, családi ereklyéket, ahol végtelen számú fotón keresztül pillanthattunk bele Szent II. János Pál gyermekkorába. A helyiségekben végigkövethetjük a születéstől, a pápává választáson keresztül egészen a haláláig és a szenté avatásáig életének mindennapjait, momentumait. Fotók, tárgyak, eredeti és másolat dokumentumok őrzik az emlékeket a színvonalas kiállításon. A pápa munkássága, az általa mindig nyújtott szeretet végigkísérte a múzeumban eltöltött időt. Mélyen átjárt minket szellemisége, és bátran mondhatjuk, hogy a tanulmányutunkat végigkísérte áldásával.

 

Utolsó napunkon fájdalmas pillanatokat éltünk meg, hiszen a történelem egyik legmegrázóbb időszakába néztünk vissza, ami milliókban keserű és gyötrelmes emlékeket ébreszt: látogatásunk helyszíne az Auswitz-Birkenaui haláltábor volt. Látogatásunkon végigjártuk a tábor fontosabb épületeit, ahol a kínzások és halál várt az odaérkezőkre. Mélyen megrendülve figyeltük a magyarországi zsidók, romák és keresztények szenvedését. Leróttuk kegyeletünket az áldozatok előtt. Koszorút helyeztünk el a magyar kiállítási épületben, a 18-as barakkban, és elénekeltük a magyar himnuszt. Csöndes imádságban megemlékeztünk a nácik áldozatairól.

 

 

 

 

Köszönjük az alumni szakkollégistáknak és hallgatóinknak, hogy részt vettek a kiránduláson és felkészültek a tanulmányutat érintő témákból. Hálád adunk Istennek, hogy a tanulmányút létrejött, és hogy áldásával végigkísérte utunkat. Reméljük, hogy hasonlóan tartalmas tanulmányutak várnak még ránk a közeljövőben.

A program az EFOP-3.4.1.-15-2015-00010 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.