Mentor in my life című nemzetközi konferencián vettünk részt

A roma diákok mentorálásának lehetőségeiről, a mentorok szerepéről tanácskoztak szakkollégiumunk hallgatói és munkatársai Eperjesen, május 15-17 között.

 

A kelet-szlovákiai Eperjesi Egyetem volt a házigazdája annak a barátságos hangulatú nemzetközi konferenciának, amelyen a házigazdán kívül az opavai Sziléziai Egyetem (Csehország),  a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, továbbá a debreceni, nyíregyházi és a miskolci roma szakkollégium képviseltette magát. Miskolcról Balogh Jenő és Gagyi Norbert szakkollégisták és Szilágyi Eszter tutor vett részt az eseményen.

 

A konferencia egy nemzetközi projekt keretében valósult meg, melyet a Nemzetközi Visegrádi Alap támogat. A projekt fő célja, hogy olyan roma hallgatók élettörténeteit/narratíváit elemezze a bevont országokból, akik hátrányos helyzetű közösségekből jutottak be a felsőoktatásba. Az elemzés fókuszában a kiemelt támogató személyek azonosítása áll, ennek segítségével kívánja leírni a mentorálás, a formális és informális személyi támogatás jó gyakorlatait. Ehhez kapcsolódóan a konferencia első napján a résztvevő tíz roma fiatal igen tanulságos, sokszor megrázó történeteit hallgathattuk végig az iskolai pályafutásukról és az őket ebben támogató személyekről, legyenek azok szülők, elhivatott pedagógusok, roma szakkollégiumok vagy éppen egy általános iskola takarítónője, aki állandóan bátorította azt a roma fiút is, akiben más sajnos sok esélyt nem látott a továbbtanulásra.  Lehetőségünk nyílt összehasonlítani a részt vevő országok hasonlóságait és eltéréseit is e területen. A felsorolt jó gyakorlatok közül egyértelműen kiemelkedett a magyarországi roma szakkollégiumi hálózat, mely ebben a kelet-európai térségben egyedülálló módon biztosít egy átfogó, komplex támogatási rendszert a roma és más hátrányos helyzetű egyetemistáknak – az intenzív mentoráláson, tutoráláson kívül ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést, az önképzés számos formáját, nyelvtanulást, gyakornoki tapasztalatszerzést és nem utolsó sorban egy élő, keresztény, roma és nem-roma értelmiségi közösségbe való bekapcsolódás lehetőségét is kínálja.

A konferencia utolsó napja egy tanúsítvánnyal záruló képzés formájában valósult meg, ahol a roma fiatalok a mentorálás mikéntjéről tanulhattak a nemzetközi oktató-csapattól. A hallgatók megerősödtek segítő kompetenciáikban, rálátást kaptak a mentori munka szerepére és működésmódjára. Továbbá azt az izgalmas kérdést is körbejárták, hogy milyen személyiségjegyekkel rendelkező személyek alkalmasak leginkább a mentorálásra és milyen személyiségtipológiák mentén érdemes a mentor-mentorált párosítást megvalósítani.

 

„A konferencia a mi pályafutásunkról szólt, azon belül is arról, hogy kinek a segítségével sikerült eljutni az egyetemre, ő milyen személyiség volt, miben és hogyan segített, inkább lelkiekben támogatott, vagy inkább mint szakember. A képzés másnap ennek a folytatása volt. MBTI teszt alapján rangsoroltak minket, és elmondták, melyik személyiségtípusból lehet jó mentor, és melyek azok a személyiségtípusok, akiknek nehezebben lehet segítséget adni.

 

A hangulat oldott volt, nagyon nyíltak voltak az emberek, és kifejezetten pozitív élményeim vannak. Sok élménnyel gazdagodtam, beszélgethettem más országban élő Cigány Egyetemistákkal, megismerhettem a történetüket, és hogy az ő hazájukban milyen cigányként élni.”

(Gagyi Norbert szakkollégista)

 

Középiskolákat megszólító szakmai műhelyre került sor a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban

Új kihívások és intézményi válaszok a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók felsőoktatásba való bekerülésében címmel szervezett szakmai műhelyt szakkollégiumunk május 21-én. A szakmai műhely célja az volt, hogy áttekintsük, milyen kihívást fog jelenteni az érintett személyek és intézmények szintjén 2020-tól a felsőoktatásba való bekerülés szigorodó feltételrendszere – a középfokú nyelvvizsga és az emelt érettségi szükségessége az alap és osztatlan képzésbe való bejutáshoz. Ez a kérdéskör különösen aggasztó a hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulásának esélyei szempontjából, akik jelenleg BAZ megye középiskoláiban tanulnak és 2020-ban vagy azt követően egyetemre szeretnének jelentkezni.

A szakmai műhelyre a BAZ megyei, érettségit adó középiskolák vezetőit, tankerületi vezetőket, szakképzési centrumok vezetőit, egyházi partnerintézmények képviselőit, roma szakkollégiumok vezetőit hívtuk meg. Mint kiderült, a meghívotti kör számára is fontos volt a felvetett kérdéskör, hiszen több mint 15 intézmény és tankerület képviseltette magát.

A program Makkai László igazgató atya köszöntőjével kezdődött. Az első előadáson Prof. Dr. Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának vezetője a felekezeti szakkollégiumokban rejlő erőforrásokról beszélt, megvizsgálva a felekezeti szakkollégiumok és más egyházi közösségek által generált társadalmi tőke szerepét. Igen tanulságos volt hallani professzor asszony gondolatébresztő előadásában többek között az egyházi közösségek kohéziós szerepéről, amelyet nemzetközi kitekintésben is betöltenek számos hátrányos helyzetű fiatal életében, ahogy arról is, hogy például az alacsony iskolázottságú szülők vallásossága szignifikáns hatással van gyerekeik felsőfokú továbbtanulására, elősegítve a társadalmi mobilitásukat. Kocsis Zsófia, a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központjának doktorandusz kutatója pedig a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba kerülését gátló és támogató tényezőket foglalta össze több recens kutatás eredményei alapján. Kitért egy kutatásra, amelyet a Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ a közelmúltban végzett Hajdú-Bihar megyére kiterjedően a hátrányos helyzetű középiskolások körében, részletesen megvizsgálva társadalmi-családi hátterüket, továbbtanulási szándékukat, az erről alkotott víziók meglétét avagy hiányát, rámutatva számos olyan beavatkozási pontra is, amelyet az őket körülvevő oktatási-nevelési intézményi környezet eredményesen alkalmazhat a felsőfokú továbbtanulásuk elősegítésében. Az előadást követően azt a következtetést vontuk le, hogy BAZ megye területén is szükség van a közeljövőben egy hasonló kutatás elvégzésére, amely hiánypótló módon feltárná azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak a továbbtanulási esélyeit, akik jelenleg BAZ megye középiskoláiban tanulnak és 2020-ban vagy azt követően jelentkezhetnének egyetemre.

A két előadást követően Makkai László igazgató atya és Szemán Ágnes irodavezető szakkollégiumunk megalakulásáról, működéséről és eredményeiről beszélt, összefoglalva azt a komplex támogatási rendszert, amelyet a szakkollégium a roma és nem-roma egyetemista tagjainak kínál az ösztöndíjtól és kollégiumi elhelyezéstől a mentoráláson és nyelvtanuláson át a gyakornoki és tutori programig. Mozgó Mónika, a külső kapcsolatok koordinátora a szakkollégium nemrég indult programját, a Felsőoktatási Felkészítő Programot (FeFe) mutatta be a jelenlévőknek, mely a megye hátrányos helyzetű középiskolásait célozza meg, támogatva őket a nyelvvizsga megszerzésében és az egyetemre való bejutásban.

A szakmai műhelyt egy tartalmas kerekasztal beszélgetéssel zártuk, melynek keretében válaszokat kerestünk a felsőoktatásba való bekerülés változó feltételeire. Azt is megvizsgáltuk, hogy milyen intézményi szintű válaszok születhetnek vagy születtek már e kihívásra, és milyen intézmények közötti összefogás segítheti a hátrányos helyzetű középiskolások továbbtanulását. Számos hasznos javaslat hangzott el, hogyan lehet eredményesen összefogni a kérdéskörben, miként lehetne FeFe programunkat a középiskolákkal és a Miskolci Egyetemmel együttműködve minél hatékonyan megvalósítani. Nagy örömünkre közösen gondolkodhattunk arról, hogy a középiskolások továbbtanulási útjának egyengetésében miféle katalizátor szerepet tölthet be a jövőben a szakkollégium.

Köszönjük szépen minden megjelent vendégnek, hogy megtisztelt jelenlétével és aktívan részt vett a kialakult párbeszédben!

 

Szilágyi Eszter tutor

Negyedik Pályaorientációs Nap – Készülj velünk az Egyetemre!

Felsőoktatási Felkészítő Program a Szakkollégiumban

A Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő Görögkatolikus Roma Szakkollégium Felsőoktatás Felkészítő Programot hirdetett hátrányos helyzetű tehetséges diákoknak.

A program keretén belül megismerkedhetnek az érdeklődők a Miskolci Egyetem képzési struktúrájával, a szakkollégium által kínált ösztöndíj programmal, valamint a tehetséggondozással. Az említett programmal az érdeklődő diákok és kísérőik a negyedik pályaorientációs nap keretében ismerkedhettek meg. A rendezvény elején Makkai László igazgató atya köszöntette a jelenlévőket, majd röviden elmondta a felsőoktatásban történő változásokat, valamint azt, hogy az egyházi küldetésünk segíteni és támogatni a fiatalokat, főleg, akik a legjobban rászorulnak. A szakkollégium rövid bemutatását angol és német nyelven ismerhették meg a diákok, majd kérdésekre válaszolhattak arról, ki mit értett meg a bemutatóból. Jó volt megtapasztalni, hogy a diákok többsége értette az idegen nyelvi bemutatást.

A kollégium bemutatását Csorba Mónika a szakkollégium tanulmányi vezetője tartotta, Lakatos Richárd szakkollégista segítségével. A bemutatásban megismerkedhettek a hallgatók az ösztöndíj programunkkal, a szakkollégium nyújtotta lehetőségekkel.

A szünet után Mozgó Mónika tartotta meg előadását a Felsőoktatási Felkészítő Programról. Ismertette a program következő lépéseit, a nyári nyelvi tábort, a kortárs mentori programot, pályaorientációt.

A program lényege, hogy azon diákok számára, akik egyetemre szeretnének jelentkezni, de a nyelvvizsgával még nem rendelkeznek egy intenzív nyári tábort szervezünk angol és német nyelvből. A feltétele a jelentkezésnek, hogy a szükséges dokumentumokat eljuttassák a kollégium részére. A nyelvi kompetenciák tekintetében legalább A2 vagy B1 szintet érjenek el, amit a saját oktatójuk igazol a kollégium számára. A jelentkezési lap hamarosan letölthető lesz kollégiumunk honlapjáról, egyelőre emailben kérhető a gkciganyszakkoli@gmail.com címről. További információ kérhető a 30/7231005-ös telefonszámon vagy emailben.

A diákok 6 intézményből jöttek, több mint 50 fiatal és pedagógus vett részt a találkozón. Reméljük, hogy programunk felkeltette az érdeklődésüket. A nyári nyelvi tábor és a kortárs mentori program hozzá segítheti az érdeklődőket, hogy nyelvvizsgát tegyenek és sikeresen bejussanak az egyetemre.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Adományt gyűjtöttünk a nagyváradi Szent Angéla Háznak

A miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium közösségi szolgálatos csapata adománygyűjtést szervezett a nagyböjti időszakban a szakkollégisták és munkatársak körében. Teli csomagtartóval és utastérrel vittük el az összegyűlt adományokat május 14-én a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által fenntartott nagyváradi Szent Angéla Ház lakóinak. Itt jelenleg kilenc bajban lévő gyermeknek biztosítanak szeretetteljes otthont. A ház két, kedves munkatársa fogadott minket nagy örömmel. A rövid, de annál tartalmasabb látogatásunk során kiderült, mekkora elhivatottság, hit és szeretet járja át az otthont. Nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy ebben a fontos küldetésben partnernek kell lennünk és nem csak adománygyűjtés szintjén. Fontosnak tartjuk, hogy a jövőben ezt a kapcsolatot ápoljuk, fejlesszük és közös programokat szervezzünk. Erre a Szent Angéla ház munkatársai is nyitottak, ezáltal a lehetőség előttünk áll, hogy közös együttműködésben, „határtalanul” is a jó szolgálatában álljunk.

Köszönjük a szeretetteljes fogadtatást, a finom süteményt és a beszélgetést! Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

VI. Lakatos Menyhért Szavalóverseny

2019 májusában immár hatodik alkalommal került megrendezésre szakkollégiumunkban a hagyománnyá vált Lakatos Menyhért Szavalóverseny. Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy számban jelentkeztek a versenyre. Körülbelül 15 intézmény 45 diákkal vágott neki a megméretésnek. Mondanom sem kell, hogy tehetségesebbnél tehetségesebb fiatalok álltak ki a színpadra és adták elő szavalatukat. A nagy létszámra való tekintettel 2 korcsoportban párhuzamosan történt a verseny, az első korcsoportban az általános iskolások, míg a második korcsoportban a középiskolások versenyeztek egymással. A zsűrinek nem volt könnyű feladata. A programot a szakkollégisták műsorával és Makkai László igazgató atya köszöntő szavaival nyitottuk meg. Juhász Imre szakkollégista J.S Bach hegedű szonátából adott elő gitáron, Dudu Ádám szakkollégista Arany János: A walesi bárdok c. versét szavalta el. A színvonalas előadások után kezdődött  a szavalóverseny

Az első kategória zsűrijében Baranyi Réka alumni szakkollégista, a Belügyminisztérium munkatársa, Orgován Vivien és Varga Ákos a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatói, Szemán Ágnes szakkollégiumunk irodavezetője és Hadházi Renáta jelenlegi szakkollégista foglaltak helyet. Sok gondolkodás után megszületett az eredmény, csak ebben a korcsoportban 3 különdíjat osztott ki a zsűri, ez is mutatja milyen színvonalas produkciókkal érkeztek a fiatalok.

Helyezések:

  1. helyezés: Glonczi Péter (Forrói Gárdonyi Géza Ált. Isk.)
  2. helyezés: Siroki Viktória Ildikó ((Polgári Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)
  3. helyezés: Berecki Éva (Polgári Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)

Különdíj:

Hallgatói Önkormányzat különdíjasai: Bangó Martin (Bujáki Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.) és Tóth Róbert (Polgári Vásárhelyi Pál Ált. Isk.)

Szakkollégiumi különdíj: Mezei Virág (Bujáki Szent-Györgyi Albert Ált. Isk.)

 

A második, a középiskolás-kategóriában Papp Zoltán atya oktatási referens, Baloghné Beri Hilda alumni szakkollégista, Csorba Mónika és Tóth Andrea szakkollégiumunk munkatársai és Dudu Ádám szakkollégista hozták meg a végső döntést.

Helyezések:

  1. helyezés: Lakatos László András (Karacs Teréz Középiskolai Kollégium)
  2. helyezés: Lakatos Mirtill (Don Bosco Ált. Isk., Szakközépiskola, Szakgimn., Gimnázium Kollégium)
  3. helyezés: Suha Lilla (MIOK)

Különdíj:

Hallgatói Önkormányzat különdíjasa: Nagy Krisztina (Karacs Teréz Középiskolai Kollégium)

Szakkollégiumi különdíj: Rontó Kimberli (Dr. Ámbédkár Iskola)

 

Nagy élmény volt ez a verseny mindenki számára, hálásak vagyunk, hogy évről évre megrendezhetjük ezt az eseményt. Szerencsések vagyunk, hogy tanúi lehettünk csodás pillanatoknak, amit a produkciók során tapasztalhattunk meg. Sok munkát fektettünk a verseny megszervezésébe, de örömünket leltük a szavalókat látva.

Köszönjük a versenyzőknek és felkészítőiknek, hogy eljöttek a versenyünkre következő évben is visszavárjuk őket! Köszönjük mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a verseny ilyen remekül sikerüljön. A versenyzők vers és verselés iránti tisztelete és szeretette becsülendő.

További sok sikert és szép eredményeket kívánunk!

 

Szajkó Cintia

versenyszervező szakkollégista

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A Debreceni Egyetemen mutattuk be FeFe programunkat

A „Reziliens egyetem – intézményi kihívások és válaszok a változó felsőoktatási követelményekre” című konferenciát a Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete szervezte, az ugyanitt működő Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központtal együttműködésben. Az egynapos konferencia célja a változó felsőoktatási körülményekre való tudományos reflexiók összegyűjtése és bemutatása volt, különös tekintettel a költségtérítéses képzési formák elterjedésére és a felsőoktatási felvételi 2020-tól szigorodó feltételeire. Meghallgathattuk a debreceni Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ legfrissebb témába vágó kutatási eredményeit, továbbá megismerhettük a „reziliens egyetem” ugyancsak újszerű, innovatív fogalomkörét, amelyet Dr. Ceglédi Tímea kutató, a konferencia főszervezője prezentált, utalva ezzel egy olyan egyetemi modell gondolatára, amely proaktívan, adaptív módon és sikereket felmutatva képes reagálni a társadalmi-gazdasági-demográfiai környezet kedvezőtlen változásaira is.

A konferencia második felében a résztvevők megismerkedhettek a roma szakkollégiumok által képviselt jó gyakorlatokkal. Három szakkollégium is képviseltette magát a térségből: a debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium, a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium, továbbá a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium. Szilágyi Eszter, a miskolci szakkollégium tutora a változó felsőoktatási követelményekre adott intézményi válaszok témakörén belül áttekintést adott arról, milyen kihívást fog jelenteni a roma szakkollégiumok célközönsége esetében szintjén 2020-tól a felsőoktatásba való bekerülés szigorodó feltételrendszere – a középfokú nyelvvizsga és az emelt érettségi szükségessége az alap és osztatlan képzésbe való bejutáshoz. Ezt követően a szakkollégium nemrég indult programját, a Felsőoktatási Felkészítő Programot (FeFe) mutatta be a jelenlévőknek, mely BAZ-megye hátrányos helyzetű középiskolásait célozza meg, támogatva őket a nyelvvizsga megszerzésében és az egyetemre való bejutásban.

 

A tartalmas konferenciát egy rövid reflektálás zárta arról, hogy a kutatási eredményekből és a bemutatott jó gyakorlatokból tanulva miként lehet intézményi szinten proaktív válaszokat kialakítani a felsőoktatás változó feltételeire.
Szilágyi Eszter tutor

Kitörés – „Minden kívánságom így váljon valóra”

Örömmel hallottuk a hírt, hogy a munkatársunkról, Tóth Andreáról készült film, melynek címe Kitörés, ismét neves elismerésben részesült. 2018 novemberében a film a Roma Life Közép-európai Dokumentumfilm Fesztiválon kapott díjat, most 2019 áprilisában pedig második helyet szerzett dokumentumfilm kategóriában a Ceglédi Filmfesztiválon.

A film alkotóját, R. Nagy Csillát kérdeztük a film létrejöttéről, az elképzelésekről: „Olyan filmeket szeretek készíteni, amelyek jó példákat mutatnak be. Szeretném, ha a filmjeim történetei inspirálnának más, embereket, vagy akár szemléletváltozást is hoznának emberek életébe. Ez vezérel egy-egy film elkészítésénél.

Azt gondolom Andrea élete, a tanuláshoz való viszonya is egy ilyen jó példa. A film Andrea életének egy szakaszát mutatja be, amely kitörést jelentett számára a mélyszegénységből. Követhető példája segíthet más hasonló élethelyzetű embereknek is, hogy a szegénységből kiszabadulva jobb életszínvonalat, emberibb, élhetőbb életet érjenek el. Ez a kitörés Andrea életében nem más, mint a tanulás.”

A film egy részét szakkollégiumunkban a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumban vették fel, ahol munkatársak és szakkollégisták is beszélnek Andreáról, arról hogy példájával, munkájával hogyan biztatja a tanulásra, szorgalomra szakkollégistáinkat.

Gratulálunk az alkotónak és kolléganőnknek! További sikereket kívánunk!

Pápai Nuncius látogatása a szakkollégiumban

Dr. Orosz Atanáz Püspök atya meghívására a miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégiumba látogatott Michael August Blume, pápai nuncius és Dr. Ternyák Csaba egri érsek. Makkai László igazgató atya köszöntője után Berki Ádám miskolci szakkollégista Bach d moll szvitből a sarabande tételművét adta elő gordonkán. A szakkollégium munkatársa, Szilágyi Eszter angol nyelvű előadásában mutatta be a vendégeknek az Európában is egyedülállóan működő roma szakkollégiumi hálózatot, ezen belül a miskolci szakkollégium szakmai programját. A program további részében Balogh Győző, rakacai parókus beszélt életéről, családjáról, valamint feleségéről, aki a miskolci szakkollégium hallgatója és munkatársa volt. Győző atya személyes tapasztalatai alapján beszélt a cigányság helyzetéről és a katolikus cigánypasztorációban rejlő lehetőségekről.

Az előadások után Nuncius atya mondott rövid köszöntést a szakkollégisták számára. Isten áldását kérte rájuk és a misszióra, amit kicsiben megvalósítanak és azt kívánta, hogy ezt a missziót a későbbiekben, a társadalomban is meg tudják élni. Az együtt töltött idő alatt lehetőség nyílt, hogy a hallgatók is kérdezzék Nuncius urat. Elmondta, hogy korábbiakban, Ghánában teljesített missziót, ahol tanított. Megvallotta nekünk, hogy a szívét Afrikában hagyta, de a velünk való találkozásban újra megtalálta. A kollégiumot evangéliumi közegként jellemezte, hiszen a különbségek ellenére békében élnek a diákok.

Közös kép elkészítése után hallgatóinkkal beszélgetett Nuncius úr és Érsek atya, hallgatóinktól arról érdeklődtek, hogy milyen szakot végeznek, milyennek a hétköznapok a kollégiumban.

Köszönjük a látogatást és a megtisztelő szavakat Nuncius úrtól és vendégeinktől.

Meghívó – Negyedik Pályaorientációs Nap

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket középiskolások számára rendezendő 4. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2019. május 17. (péntek) 10 óra

Program:

10.00 – 10.30 Érkezés és regisztráció
10.30 – 11.00 Köszöntés
11.00 – 11.30 Szakkollégium bemutatása
11.30 – 11.50 szünet
11.50 – 12.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal I. Téma: Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat és a roma szakkollégiumok bemutatása, továbbtanulás, érettségi folyamata és kérdései
12.50 – 13.00 szünet
13.00 – 13.50 Beszélgetés a szakkollégistákkal II. Felsőoktatási Felzárkóztató (FeFe) Program bemutatása, jelentkezési lehetőségek, feltételek.
13.50 – 14.00 Elköszönés

 

Helyszín: Görögkatolikus Roma Szakkollégium

3519 Miskolc, Görömbölyi u. 24.

Tel: +36 30 723 1005

 

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy Tanodájukból hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com! 

 

Miskolc, 2019. május 2.

A program az NTP-RSZKOLL-M-18-0001 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.