Nagyböjti maraton 6. hét

Március 22.
Egyiptomi Mária anya
Egyiptomi Máriát ikonja meztelenül, csak a hajával takarva mutatja – mint Évát. „Levetkőzni a világ szellemét” – írja a Szentatya (IE160.). Ahogy Assisi Ferenc tette megtérésekor. Csak Krisztusra vágyva. Dobjon ki, ajándékozzon el ma valamit, ami csak a világhoz köti, ami Isten szemében nem értékes!
Március 23.
Hétfő
Van valaki, aki rengeteg áldozatot hozott Önért, és nem követelt viszonzást. Imádkozzon ma az édesanyjáért, látogassa, örvendeztesse meg ma, ha csak teheti!
Március 24.
Kedd
„Ő az, akinek lelkét tőr járta át, aki minden fájdalmat megért.” Tárja Isten Anyja elé szívének fájdalmait!
Március 25.
Szerda
Örömhír-vétel ünnepe
„…ami Szűz Máriával egyedülálló módon megtörtént, az velünk is megtörténik lelki síkon, amikor tiszta és őszinte szívvel elfogadjuk Isten szavát, és gyakorlatban valósítjuk meg azt.” (IE 185.) Mire kell ma igent mondania?
Március 26.
Csütörtök
„Mondja, amikor alamizsnát ad, a szemébe néz annak, akinek adja? És amikor alamizsnát ad, megérinti annak a kezét, akinek az alamizsnát adja, vagy csak odahajítja a pénzt? Ez a lényeg: Krisztus teste, megérinteni Krisztus testét, életben tartani magunkban a fájdalmat a szegényekért.” (IE 139.)
Március 27.
Péntek
Emlékszik még a diagnózisra? Vajon gyógyult? Vajon őszintébb a bűnbánata, mint 40 nappal ezelőtt? Vajon inkább szívből jövő a szeretete? Odaadóbb az imája? Bátrabb a Krisztus melletti kiállásra? Fog tudni vele együtt haladni a nagyhét útjain?

Ne feledje, erre még az apostolok sem voltak képesek! Csak a Lélek tette őket alkalmasokká Krisztus követésére. Imádkozzon ezért a kegyelemért egész családja részére! „…mindig az imádságból kell kiindulni…” (IE 115.)

Nagyböjti maraton 5. hét

Március 15.
Létrás János atya
„Sokan a teljes szenvedélytelenségért, a kegyelmi ajándékok bőségéért… meggondolatlanul elcsigázzák testüket. Szegények nem veszik figyelembe, hogy az ilyeneknek nem a testi fáradozás, hanem az alázat a szülője. Aki testi fáradozásáért kíván ajándékot, rozoga alapot vetett. Aki viszont adósnak tekinti magát, az majd egyszerre váratlan vagyonhoz jut hozzá.”- tanít Szent János atya. Ön miért böjtöl?
Március 16.
Hétfő
„Eszembe jut…az a tanács, amit Assisi Szent Ferenc mondott testvéreinek: hirdessétek az evangéliumot, s ha szükséges, akár szavakkal is… Az ellentmondás aközött, amit a hívek és a lelkipásztorok mondanak és tesznek, aláássa az egyház hitelességét.” (IE 83.) Van ilyen az Ön életében?
Március 17.
Kedd
„Meg kell szabadulnunk kicsi és nagy bálványainktól, amelyekhez bizalommal menekülünk, amelyekben biztonságunkat keressük. Olykor magunk előtt is eltitkoljuk ezek bálvány voltát: ilyen lehet az ambíció, a siker íze, hogy kizárólag mi akarjuk irányítani életünket, valamely megrögzött bűn – és hasonlók.” (IE 84.) De jó lenne, ha egyet meg tudna nevezni!
Március 18.
Szerda
„Figyelmezz, ég, és megszólalok, föld, halld meg szavamat, amikor Istenhez térek, és őt magasztalom!” – írja Krétai Szent András. Minden perc ünnep, amikor Istent választjuk. Köszönje meg a legutóbbit, és kérjen bocsánatot utolsó rossz választásáért is!
Március 19.
Csütörtök
Előtérbe került „az eldobás kultúrája”. Nincs hely az öregek vagy a nem kívánt gyerekek számára; nincs idő rá, hogy megálljunk egy szegénnyel az utcán. (IE 90.) Legyen ma ideje valakire, akire eddig nem jutott…
Március 20.
Péntek
„Jézus nem…sorscsapásként éli meg …az önfeláldozásba torkolló szeretetet. Nem titkolja el mély döbbenetét az erőszakos halál előtt, de teljes bizalommal az Atyára hagyatkozik. … kilépett önmagából mindannyiunkért. Azt mondhatnánk: De atyám, nincs időm! annyi teendőm van, nagyon nehéz, mit tehetnék én a magam kevés erejével, bűneimmel, annyi dologgal? Gyakran beérjük valami rövid imádsággal, szórakozott vasárnapi misével, csekély adománnyal, de nincs bátorságunk ’kilépni’… másokhoz. Jézus pedig Péterhez intézi az evangélium legkeményebb szavát: ’Távozz előlem, Sátán! Mert nem az Isten dolgaival törődsz, hanem az emberekével.’” (IE 104.) Mi lehet ma az Isten dolga? „Lépjen ki!”
Március 21.
Szombat
„Üdvözlégy, Istennek szeplőtelen jegyese!” (akathisztosz himnusz az Istenszülőhöz) Mária lemondott terveiről Isten kedvéért. Mégis mindent megkapott. „az ő igen-jével megnyitotta az ajtó Isten előtt, hogy lazítson az ősi engedetlenség görcsén.” (IE 184.) Köszönje meg Istennek minden ajándékát!
Március 22.
Egyiptomi Mária Anya
Egyiptomi Máriát ikonja meztelenül, csak a hajával takarva mutatja – mint Évát. „Levetkőzni a világ szellemét” – írja a Szentatya (IE160.). Ahogy Assisi Ferenc tette megtérésekor. Csak Krisztusra vágyva. Dobjon ki, ajándékozzon el ma valamit, ami csak a világhoz köti, ami Isten szemében nem értékes!

Nagyböjti maraton 4. hét

Március 8.
Kereszthódoló
Vasárnap

„Elosztották maguk között ruháimat, és öltönyömre sorsot vetettek.” (Zsolt 22, 19) „Ki tépte szét Krisztusom, a Te köntösödet?”

„Mi magunk szaggatjuk szét az egyházat!…Nem is tudjátok, milyen rosszat tesznek az egyháznak, a plébániáknak, a közösségnek a pletykák!… A pletykák sebeznek. A kereszténynek inkább el kellene harapnia a nyelvét, semmint pletykálkodjon.” (IE 45-47.) Kérjen bocsánatot Istentől legutóbbi felesleges megjegyzéseiért, és imádkozzék azért, akiről beszélt!

Március 9.
Hétfő
„Hogyan lehet szent az egyház, amelyet emberek, bűnösök alkotnak? … az egyház azért szent, mert Istentől ered. …A történelem során többször felütötte fejét a kísértés, hogy egyesek azt állítsák: az egyház csak a tiszták egyháza,… Ez eretnekség.” (IE 49-50.) Gondoljon arra a személyre, akit közössége lenéz, akit nem sokra becsül! Nézzen a keresztre, és hallja meg Krisztus hangját: „Én szeretem őt!”
Március 10.
Kedd
„Olyan egyház vagyunk-e, amely hívja és kitárt karral várja a bűnösöket, amely bátorságot és reményt ad nekik, vagy befelé forduló, zárt egyház?” (IE 52.) Kinek lenne szüksége néhány biztató, jó szóra? Hívja föl!
Március 11.
Szerda
„”Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst, a te színed elé, kezeimnek fölemelése esti áldozat gyanánt!” Vegyen ma részt az Előszenteltek Liturgiáján, vagy imádkozza el fölemelt kezekkel a 141 (140). zsoltárt!
Március 12.
Csütörtök
„…a szentség nem abban áll, hogy különleges dolgokat cselekszünk, hanem hogy engedjük Istent cselekedni.” (IE 52.) Vajon mit akarhat ma?
Március 13.
Péntek
„…imádkozzanak – ez az apostol első számú feladata -, s azonfelül hirdessék az evangéliumot…fel kell tennünk a kérdést, vajon…elsősorban imádkozik-e, s csak aztán hirdeti az evangéliumot: mert ezt jelenti az apostoli hivatás,…” (IE 60.) Imádkozzon ma hétszer valakiért, akinek szeretné a hitét erősíteni!
Március 14.
Szombat
Halottak emlékezete. Meséljen a családtagjai közül valakinek egy történetet egy elhunyt hozzátartozójáról, és kérje meg, hogy imádkozzanak együtt érte!
Március 15.
Létrás János atya
„Sokan a teljes szenvedélytelenségért, a kegyelmi ajándékok bőségéért… meggondolatlanul elcsigázzák testüket. Szegények nem veszik figyelembe, hogy az ilyeneknek nem a testi fáradozás, hanem az alázat a szülője. Aki testi fáradozásáért kíván ajándékot, rozoga alapot vetett. Aki viszont adósnak tekinti magát, az majd egyszerre váratlan vagyonhoz jut hozzá.”- tanít Szent János atya. Ön miért böjtöl?

Nagyböjti maraton 2. hét

Február 22.
Igaz hit vasárnapja
„…a hit nem erőszakos,…A hívő nem erőszakos: épp ellenkezőleg, az igazság alázatossá teszi, mert jól tudja, hogy nem mi birtokoljuk azt, hanem az ölel át és birtokol minket. A hit bizonyossága nem megdermeszt, hanem elindít az úton…” (IE 19.) Kérje Istentől azt az ajándékot, hogy így tudjon Róla beszélni! Ezután írjon egy néhány mondatos saját hitvallást, amit a Hiszekegyhez tűzhet. A kettő együtt az igazi…
Február 23.
Hétfő
A Szentatya szerint Isten csupa meglepetés. „Kedves fivéreim és nővéreim, félünk életünkben Isten meglepetéseitől!…ne zárkózzunk el az újdonság elől, amit Isten akar életünkbe hozni! Gyakran vagyunk fáradtak, csalódottak, szomorúak, érezzük bűneink súlyát, úgy érezzük, nem bírjuk tovább… Nincs olyan helyzet, amelyet Isten ne tudna megváltoztatni,…” (IE 21.) Járjon ma nyitott szemmel – vajon mivel akarja Isten meglepni?
Február 24.
Kedd
„A kísértés gyakran mentegetőzés és kifogások formájában jelentkezik, mintha számtalan feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy az öröm lehetségessé váljon.” (Evangelii Gaudium 7.) Sorolja fel ezeket a kísértéseit!
Február 25.
Szerda
„A történelem forradalmai politikai és gazdasági rendszereket változtattak meg, de az emberi szívet egyik sem változtatta meg igazán. …Jézus Krisztus… a legnagyobb változás az emberiség történetében. Azért, mert a szíveket változtatja meg.” (IE 25-26.) Nem azon múlik, aki erőlködik, vagy aki törtet, hanem a könyörülő Istenen – vallja Pál apostol is. Kérjen áldást egy paptól legfontosabb céljaira, és gondolja meg: vajon ezek a célok Isten legfontosabb céljai is az Ön esetében?
Február 26.
Csütörtök
„Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők képét használja: maradjatok az én szeretetemben, maradjatok kapcsolatban velem, ahogy a szőlővessző kapcsolódik a szőlőtőhöz.” Figyelje meg, mi akadályozza ma abban, hogy az egész napot Istennel töltse! Írja le tapasztalatait! Kérje holnapra Isten kegyelmét!
Február 27.
Péntek
„’Megvan a hitoktatói címem!’ De hát ez semmi, még semmid sincs, csak egy apró lépést tettél… Nem címről van szó, hanem hozzáállásról: Vele lenni, ami egy életen át tart. …Szavak nélkül…engeded, hogy az Úr nézzen téged?…ez is az imádság egyik fajtája.” (IE 29.)
Február 28.
Szombat
Halottak emlékezete. Ha nem jut el a templomba, gyújtson otthon gyertyát, és imádkozzon elhunyt hozzátartozóiért!
Február 29.
Palamasz Gergely atya
„Ha szívünkben nincs ott Istennek, az Ő szeretetének és gyöngédségének melege, hogyan melegíthetnénk fel mi, szegény bűnösök, másokét? Gondoljátok csak meg.” (IE 30.) Próbáljon meg ma csendben, összeszedetten, Isten jelenlétére figyelni, 25-ször mondva az imát:

„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!”

Nagyböjti maraton

Február 16.
Tisztahétfő
A Nagyböjt kezdete. Mondja el magáért és a családtagjaiért a böjt kezdetére írt imát!

Ima a Nagyböjt kezdetén

Úr Jézus Krisztus Istenünk, a föld összes határain és a messze tengeren levők reménysége, ki a bűnbánattartásra és a szenvedélyek megfékezésére nekünk példát mutattál, eszerint böjti napokat rendeltél el az ószövetségi törvény s a próféták által, ki magad az idők teljével a földön megjelenvén, negyven nap és éjjel böjtölve azt törvényerőre emelted és megszentelted, kegyesen és irgalmasan engedd, hogy mindnyájan tökéletes bűnbánattal, őszin­te alázatossággal, buzgó imával, szellemi szomjúsággal és éhezéssel, gyakori térdhajtással és töredelmes szívvel kezdjük meg a szent napokat, hogy azok tartamát hiba nélkül, tiszta lelkiismerettel fejezzük be, a hitegységet megőrizzük és a bűn felett győzelmet üljünk. Állítsd azért életünk mellé a béke angyalát, hogy összes ellenségeink incselkedései és akadályvetései ellenére óvja meg az eltévelyedéstől, megbotlástól járás-kelésünket, az összes erények követőjévé emeljen, hogy a böjt küzdelmében a szenvedélyek meg­fékezésére, lelkünk és testünk megtisztítására a te hatalmaddal erősítsen meg. Mert az irgalom, könyörület és emberszeretet Istene vagy, ki mindnyájunkat üdvözíteni akarsz, azért neked, a te kez­detnélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt dicsőséget zengünk most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

Ha eddig nem gyónt, tervezze meg, hogy a hét melyik napján tudja ezt megtenni!

Február 17.
Kedd
„LELKEM, MÍG az ételektől tartózkodsz, * ha szenvedélyeidtől meg nem tisztulsz, * hiába dicsekszel az étlenséggel; * mert akkor az nem szolgál javadra, * hanem hazug életmódodért … a démonokhoz leszel hasonló, * akik maguk sem esznek soha…” (vajhagyó szerdai sztichira). Első lépés a gyógyulás felé a diagnózis felállítása. Ez ne csak öndiagnózis legyen! Kérdezzen meg legalább két Önnek fontos személyt arról, hogy szerintük miben kellene változtatnia!
Február 18.
Szerda
Ma önmagát figyelje meg! Próbálja meg, hogy ma csak jót mond mindenkiről, és mindenkinek!
Február 19.
Csütörtök
Kérje saját szavaival Krisztust, mutassa meg, adja tudtára valahogy, Ő milyen korrekciónak örülne az Ön életében! Ne legyen türelmetlen – nem biztos, hogy Isten még ma válaszol…
Február 20.
Péntek
„Tamás nem bízik abban, amit a többi apostoltól hall:.. És mi Jézus válasza erre? A türelem. …egy hét időt ad neki, nem zárja be előtte az ajtót, vár.” (IE 13.) Próbálja ma az Urat utánozni!
Február 21.
Szombat
„Emlékezzünk Péterre is. Háromszor tagadja meg Jézust, éppen akkor, amikor a legközelebb kellene lennie hozzá. S amikor a legmélyebbre süllyed, találkozik Jézus tekintetével,…: Péter, …bízzál bennem. És Péter felfogja, megérzi Jézus tekintetében a szeretetet, és sír.” (IE 14.) Krisztus tekintetében nincs szemrehányás, se „ugye, hogy igazam volt”. Elhiszi ezt?
Február 22.
Igaz hit vasárnapja
„…a hit nem erőszakos,…A hívő nem erőszakos: épp ellenkezőleg, az igazság alázatossá teszi, mert jól tudja, hogy nem mi birtokoljuk azt, hanem az ölel át és birtokol minket. A hit bizonyossága nem megdermeszt, hanem elindít az úton…” (IE 19.) Kérje Istentől azt az ajándékot, hogy így tudjon Róla beszélni! Ezután írjon egy néhány mondatos saját hitvallást, amit a Hiszekegyhez tűzhet. A kettő együtt az igazi…

Karácsony előtti maraton 2014 3. hét

December 1.
Hétfő
Náhum próféta emléke. Könyvében így ír: „Nézd, én szembeszállok veled…szoknyád szegélyét arcodig emelem, feltárom meztelenségedet a népek előtt, szégyenedet a nemzetek előtt.” (Náh 3, 5) Titkos bűneink egy nap nyilvánosságra kerülnek. Van ideje gyónásra, vezeklésre, engesztelésre?
December 2.
Kedd
Habakuk próféta tisztelete. „Közeledik Isten Támán felől, és a Szent Fárán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, méltósága betölti a földet.” (Hab 3, 3) A Szentírás szerint a két mondat felolvasása között szünetet kell tartani. Tartson ma 10 perc szünetet, hogy Isten szaván elmélkedjen!
December 3.
Szerda
Szofoniás próféta napja. „Nem hagyok meg belőled, csak egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik:” (Szof 3, 12) Feszült valami miatt? Bízza az Úrra! Mondja is ki ezt saját szavaival imádkozva!
December 4.
Csütörtök
Szent Borbála vértanúnő és Damaszkuszi Szent János atya, akiket ma tisztelünk, sokat szenvedtek Krisztusért. Zsolozsmájukban így imádkozunk: „Kérleld meg, tisztaságos Szűz, Fiadat, hogy adjon a benned bízó foglyoknak békés szabadulást az ellenséges környezetből!” Imádkozzon ma egy negyed óráig azokért, akiket a hitükért üldöznek!
December 5.
Péntek
„Az Isten képére alkotott lelket ártatlanul őrizted meg, és elmédet az ártalmas szenvedélyektől böjtölés által megtisztítván, az Uralkodónak ajánlottad föl…” – énekeljük ma a megszentelődött Száva atya tiszteletére. Böjtöljön ma valamelyik makacs bűnétől való szabadulásáért!
December 6.
Szombat
„A szeretet soha el nem múlik.” Szent Miklós püspök ereklyéi ma is gyógyító erejű „mannát”, egy tiszta folyadékot árasztanak. Halála után is segít. Mert Istennel semmi sem lehetetlen. Kinek van ma leginkább szüksége Önre?
December 7.
Vasárnap
„Akinek füle van, hallja meg!” – fejezte be Jézus beszédét, melyet ma hallottunk az evangéliumból. Miről is szólt? Meghallotta?

Karácsony előtti maraton 2014

November 24.
Hétfő

Volt egyszer egy öreg kolostor, amelyre nehéz idők jártak. Évszázadokkal korábban ez egy virágzó kolostor volt, most azonban mindössze öt szerzetes élt itt, akik már mindnyájan hetven év felettiek voltak. Pár mérföldnyire a kolostortól lakott egy öreg remete, akiről sokan azt tartották, hogy próféta.

–     Tudsz-e valamit tanácsolni nekünk, – kérdezte az elöljáró a remetét – ami segítene megmenteni a kolostort?

–     Sajnos, nem – válaszolta a remete. – Azt nem tudom, hogyan menthető meg a kolostorotok. Csak azt tudom mondani nektek, hogy egyikőtök Isten apostola.

Néha az öreg szerzetesekhez hasonlóan feltesszük a kérdést: „Hogyan vonzhatna több gyereket az ifjúsági csoportunk? Hogyan tehetünk szert egy kis elevenségre, és hogyan növekedhetnénk mind számban, mind lelkiekben?” Lehet, hogy a válasz nálunk is abban keresendő, hogyan tekintünk egymásra.

November 25.
Kedd
A nagybölcsességű Szent Katalin vértanúnő tisztelete. Beszéljen ma valakinek Istenről! „….nem ti vagytok a szólók, hanem a Szentlélek.”- biztatja Krisztus a hitüket megvallókat. Önnek csak bátorság kell ahhoz, hogy merjen kezdeni beszélni. A többit bízza a Lélekre!
November 26.
Szerda
Egy nagy egyetem kezdő logika kurzusán a professzor szokatlan ajánlatot tett a záróvizsgára készülő diákoknak. „A vizsga napján annyi információt hozhatnak magukkal, ami egy füzetlapra ráfér.” Minden diák kihegyezte a ceruzáját és egész héten kemény munkával igyekezett a lehető legtöbb adatot belesűríteni egy A/4-es füzetlapba. Az egyik diák azonban besétált a terembe, letett egy füzetlapot a földre, és egy haladó logika osztályba járó diákot állított a papírra. Ez a diák mindent elmondott neki, amit csak tudnia kellett. Az eredmény az lett, hogy ő volt az egyedüli diák az osztályban, aki ötöst kapott. Próbáljon ma Isten jelenlétében járni! (Használhat segédeszközt!)
November 27.
Csütörtök

Irotán, kis csereháti egyházközségünkben ma kezdik imádkozni az akathisztoszt Szent Miklós tiszteletére. Így készülnek az ünnepre.

A szent nem csokiba fojtani akarta a gyerekeket, hanem segített a bajbajutottakon. Van olyan gyermek az Ön környezetében, aki tényleg bajban van? Hogyan tudna segíteni rajta? A készületi idő arra is jó, hogy az ember ne letudni akarja, vagy ne hamarkodja el a segítséget.

November 28.
Péntek
„Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött… Sebei szereztek számotokra gyógyulást.” (1Pét 2, 23 a.24b) Van olyan testi vagy lelki szenvedése, aminek türelmes viselését másokért felajánlhatja? Tegye ma ezt a kereszten függő Krisztussal!
November 29.
Szombat
„Vezesd ide a fiadat!” Ahogy feléje tartott, földhöz vágta őt az ördög és össze-vissza rángatta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta apjának.” – tanít a mai evangéliumi szakasz (Lk 9). Gyermekünket, a számunkra fontosakat Jézushoz vinni nekünk is feladatunk, akkor is, ha ők nem akarnak menni. Kitartó imáinkra Krisztus legyőzi az ellenkezést, bármilyen hosszúnak tűnik az út.
November 30.
Vasárnap
„Elhagytad a halfogást, szent apostol…” Kérje Szent András apostol segítségét, hogy a mai munkaszünetet egész családjával együtt meg tudja tartani – Krisztusért!

Őszi tömbösített rekollekció

Időpontja: 2014 november 7-8-9.

Program:

2014. november 7. péntek 16:00

Két szerzetes, Ráchel nővér és Ábel atya tart rekollekciós elmélkedést a kápolnában
Azt követően fiúk és lányok kiscsoportos beszélgetésben vesznek részt (lányokét Ráchel nővér, a fiúkét Ábel atya vezeti)

2014. november 8. szombat 09:00-14:00

Főkolisoknak: túra/filmvetítés
Szakkolisoknak: tömbösített kurzus
15:00-től az Akropolisz szabadtéri színpadán fellép a Romano Teatro a Feketén-fehéren című 60 perces musicallel. Utána agapé (meleg tea, kávé, szendvicsek)

2014. november 9. vasárnap 17:30

Szent Liturgia a kápolnában

KOLLÉGIUMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS

A Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium nyílt szavazással megválasztott Bizottségi Tagjai a 2014-2015-ös tanévben

Elnök: Makkai László igazgató

Akropolisz épület lakóinak képviseletében: Gyarmati Patrícia, Bulla Péter

A Szakkollégium lakóinak képviseletében: Hanák Klaudia,Glonczi Gyula

Kollégium munkatársainak képviseletében: Somosi Ágnes

Szakkollégium munkatársainak képviseletében: Csorba Mónika

Az őszi félév bizottsági ülésének időpontja: 2014. október 14. 17:00

BEKÖLTÖZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓS 2014-2015-ös tanévre

A beköltözés időpontja: 2014. szeptember 1. – 2014. szeptember 05. között délelőtt 10 órától délután 16 óráig

A beköltözés alkalmával az alábbiakat feltétlenül hozza magával:

– orvosi igazolást arról, hogy fertőző betegségben nem szenved

szeptemberi kollégiumi díjat, melynek összege az alábbiak szerint alakul:
– államilag támogatott képzésben résztvevőknek: 13.000 Ft/hó
– költségtérítéses képzésben résztvevőknek: 21.000 Ft/hó

– ágynemű huzatot
– személyes igénytől függően főzéshez és étkezéshez szükséges edényeket és evőeszközöket
Kis fogyasztású háztartási gépek hozhatók (hajszárító, vasaló, borotva stb.)

Ezúton tájékoztatom a tisztelt Hallgatót, hogy a kollégium közösségének összetartása és az új kollégistákkal való ismerkedés érdekében 2014. szeptember 5-7. között kollégiumi tábort tartunk. A részvétel minden kollégista számára ajánlott és mindenki érdeke. Célunk, hogy az új tanévet egy olyan közösségi programmal kezdjük, mely megalapozhatja a személyes kapcsolatait, a kollégiumi életét és a kollégiumi közösséget.

A tervezett program: 2014. szeptember 5. (péntek)

– lelki gyakorlat Makkai Lászlóval

2014. szeptember 6. (szombat)

– sport és csapatépítő játék (délután kalandtúrapark,  filmnézés az időjárás függvényében)

2014. szeptember 7. (vasárnap)

– szabad program
– 17:30-tól liturgia a kápolnában

A program nem végleges, szeretettel várjuk az ötleteket, javaslatokat. További szép nyarat és kellemes időtöltést kívánok!