Beszámoló az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projektről

A „Értékünk a tehetségünk” elnevezésű, NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt 2019.07.01. és 2020.10.13. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 3.000.000 Ft volt. A program a szakkollégium komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. A pályaorientációs napokon, az önkéntes programokon és szerepvállalásukkor a hallgatók a felsőoktatás felé orientálnak roma fiatalokat, társadalmi felelősségérzetük erősödött. Kurzusok bővítették a hallgatók aktuális társadalmi kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érveléstechnikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez. Közösségi programok erősítették a hallgatói összetartást, szociális kompetenciájukat. A hallgatói publikációk megjelentetése motiválta őket kutatási érdeklődési területük megtalálására és elmélyítésére. A kiadványokban bemutatott tudományos írások és beszámolók jó gyakorlatokká válhatnak.

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Görögkatolikus Roma Szakkollégium részéről egy szakmai vezető és egy gazdasági ügyintéző vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás „Cigány Arcú Jézus” c. szakkurzust Dr. Balogh Győző János alumni szakkollégista, a Miskolci Egyházmegye papja, görögkatolikus lelkésze, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának volt diákja tartotta meg. A kurzus több témakört is érintett a cigánypasztoráció területéről. A diákok elsőként a missziológia alapjait ismerhették meg, betekintést nyerhettek a családpasztoráció lehetőségeibe, kihívásaiba, és a cigánypasztoráció szükségességére is külön kitértek – ezen ismeretek alapozták meg a további két alkalmat. A második kurzusnapon az előadó a különböző népek eltérő hagyományait, és az azokhoz alkalmazkodó pasztorációt munkát emelte ki, szó esett a cigány nép istenképéről, a közösség formáló erejéről, a vallásos nevelés fontosságáról is. A harmadik előadáson a hallgatók a cigánypasztoráció tématerületét járták körbe hazai és külföldi viszonylatban egyaránt. A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás „Valahol Európában” c. szakszemináriumot Dr. Lipták Katalin, a Miskolci Egyetem oktatója, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens tartotta meg. Az órák alatt feldolgozott fő témakör az Európai Unió volt. A hallgatók az első blokkban az Unió kialakulásának történetével, hátterével, alapjaival ismerkedhettek meg. A második előadás során az EU főbb intézményeit és politikáit vették górcső alá, míg végezetül költségvetési kérdéseket tárgyaltak.

A társadalmi felelősségvállalást erősítő projektek keretében hallgatóink három eseményt szerveztek. Első alkalommal faültetést kezdeményeztek Hodászon, a roma közösséggel karöltve. Egy görögkatolikus liturgián való részvétel után a megjelentek beszélgettek, megismerték egymást, majd közös munkával tették szebbé a hodászi környezetet – együtt „adtak életet” egy új facsemetének. Második eseményként a MESZEGYI Avasi Közösségi Terében a Mikulás ünnepségen vettek részt fiataljaink. A résztvevő roma és hátrányos helyzetű fiataloknak örömmel mutatták be életüket, a szakkollégiumot és a közös ünnepség, éneklés során együtt várták a Mikulást. A harmadik alkalommal a Máltai Szeretetszolgálat miskolci játszóterén jártunk, ahol csatlakoztunk a játszótér dolgozóihoz, önkénteseihez, hogy közösen tegyük szebbé az Avasi lakótelep közepén található létesítmény környékét egy szemétszedési akció keretében.

A választható programelemek között megvalósításra került három (egyenként 4, 4, ill. 6 órás) pályaorientációs nap, amelyek lehetőséget adtak hallgatóinknak identitástudatuk, társadalmi felelősségvállalásuk megerősítésére, miközben olyan középiskolás és általános iskolás diákoknak mutatták be a szakkollégiumi programot, egyetemi életet, a továbbtanulás lehetőségeit, akik a jövőben maguk is intézményünk tagjaivá válhatnak. A három pályaorientációs nap alkalmával szakkollégistáink társadalmi szerepvállalása erősödött. Bátor fellépésükkel erősítették a roma és hátrányos helyzetű fiatalok továbbtanulás iránti érdeklődését.

2019 júliusa és 2020 októbere között két nyilvános vitaest megrendezésére került sor, amelyek témája szorosan kapcsolódott a szakkurzuson és a szakszemináriumon elsajátított ismeretekhez. Lajhóné Tóth Andrea, az Autonómia Alapítvány mentora vezette a „Család és/vagy tanulás?” c. vitaestet. Andrea már elmúlt 40 éves, amikor megszerezte a diplomáját a Miskolci Egyetem szociális munka szakán. Háromgyermekes édesanya, családját és környezetét is inspirálja a tanulásra. Mindezek mellett a korábbiakban Szakkollégiumunk belső mentora volt, most középiskolás diákokat mentorál. A témafelvetés az ő élettörténetével kezdődött. Andrea elmondta, hogy ugyan a tanulás és a család összeegyeztetése igazi kihívás, az egyensúly megtalálása volt számára a fontos. A vitaest a demokratikus vita szabályainak megfelelően, remek érvekkel és ellenérvekkel megjelenve zajlott le arra vonatkozóan, hogy vajon lehetséges-e egyszerre továbbtanulni és családot alapítani, avagy sem. A második vitaest „Közösségben vagy egyedül Európában?” címmel valósult meg. A program meghívott előadója Lapos Bence alumni hallgató volt. Vezetésével a résztvevők egy komplex, nyílt vitán vehettek részt, ahol pro és kontra érveket soroltak fel Magyarország Európai Uniós tagságára vonatkozóan. Alapul vették a brexit előzményeit, körülményeit és következményeit. Az érvek

felsorakoztatásakor különös hangsúlyt fektettek az Európai Unió koronavírus járványra vonatkozóan hozott intézkedéseire, azok hatékonyságára, nehézségeire.

A projektmegvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk. A 2019/2020-as tanév 1. félévében még lehetőségük volt több beltéri és nagyobb létszámú program megszervezésére is, azonban a koronavírus okozta karanténhelyzetben intézményünk tagjai egyáltalán nem, vagy csak korlátozott számban és körülmények között találkozhattak egymással. Szeptembertől a hallgatók visszatértek a kollégiumba, és nem meglepő módon szinte éhezték egymás társaságát, a személyes találkozások és beszélgetések adandó alkalmait, a közösségi szellemiség együtt történő megélését. Mindezek fényében mindösszesen 12 közösségi tevékenység megszervezésére került sor a projekt keretében, amelyek közt számos kulturális és sportesemény is szerepelt. A mozilátogatások során a Tőrbe ejtve, majd a Mulan c. filmeket tekintették meg a diákok – mindkét esemény után közösségi beszélgetésre, a filmek által felvetett témák boncolására került sor. Az Akropolisz Szabadtéri Színpadon a Made in Hungária c. klasszikus magyar darabot láthatták a hallgatók, de a Karaván Família élő koncertjén is megfordultak. Az elme sportjaként több alkalommal is meglátogatták a miskolci szabadulószobákat, fizikai erőnlétük fejlesztése érdekében pedig korcsolyáztak, a kalandpark kihívásaival mérkőztek meg, lézerharcok során vívtak meg egymással, vagy épp a bowlingpályán mérték össze tudásukat. Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

A projekt keretében három szakkollégiumi tag tudományos munkáinak összegyűjtésére és publikálására nyílt lehetőségünk. Az írások az intézmény időszakos kiadványában, a Lehetőség 2020/1 c. periodikában jelentek meg, „Szemelvények a miskolci roma szakkollégisták munkáiból 3.” címmel. Galyas Dalma, Hadházi Renáta Aranka és Lapos Bence saját tudományterületükön kiemelkedő tehetségek; publikációik megjelentetése által őket, és társaikat is motiválni tudtuk a tudományos aktivitásra, tehetségük kibontakoztatására és bemutatására a „nagyvilág” előtt.

A támogatás keretében sor került továbbá az intézmény időszakos kiadványa egy második példányának összeállítására és nyomtatására, amely Lehetőség 2020/2 számmal, „Együtt az úton! – Tapasztalatok mentori és mentorálti szemmel” címmel jelent meg. A kiadványban öt egyetemi mentor és öt mentorált szakkollégista beszámolói olvashatóak, melyekben vallanak a mentorálás szépségeiről, eredményeiről, de a küzdelmekről és a nehézségekről is. A periodika egyben a több éve jól működő mentori rendszert mint jó gyakorlatot mutatja be a „plénum” előtt.

 

A projektben vállalt célok az alábbiak voltak:

  1. A hallgatók tájékozottságának növelése, tudásuk bővítése az aktuális társadalmi, politikai folyamatokról, közéleti témák iránt fogékony értelmiségi attitűd megerősítése, vélemény-nyilvánítási képesség erősítése.
  2. A szakkollégiumi hallgatók kommunikációs- és szervezőkészségének, önállóságának javítása, a szakkollégium rekrutációs bázisának növelése, a felsőoktatás felé orientálódó roma és/vagy hátrányos helyzetű fiatalok számának növelése.
  3. Az egyéni tehetség kibontakozásának társas-közösségi megerősítése, interperszonális kompetenciák fejlesztése, a középosztálybeli szociokulturális minták erősítése, kulturális ismeretek fejlesztése, közösség erősítése.
  4. A szakkollégiumi hallgatók társadalmi felelősségtudatának, közéleti szerepvállalásának, önkéntes törekvéseinek megerősítése, a tehetséges hátrányos helyzetű és roma, fiatalok azonosítása, támogatása, orientálása a felsőoktatás felé.
  5. A szakkollégisták vitakultúrával kapcsolatos képességeinek továbbfejlesztése, a hatékony érvelésre és kritikus gondolkodásra épülő vitaképességek gyakorlati alkalmazása.
  6. A tudományos íráskészség és elemzési készség fejlesztése, egyéni kutatási érdeklődési terület megtalálásának és elmélyítésének elősegítése.
  7. A szakkollégium és tagjai jó gyakorlatainak és elért eredményeinek bemutatása, elérhetővé tétele.
  8. A program eredményeinek népszerűsítése, hozzáférhetővé tétele tehetséges, roma/hátrányos helyzetű fiatalok számára.

 

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanév kihívásai ellenére is gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat. A szakkollégium egészén belül bővültek a tehetségazonosítással, -segítéssel, -fejlesztéssel kapcsolatos ismeretek is.  Mindezek együttes, hosszú távú hatásaként értelmezhető, hogy a szakkollégisták a szakmai kiválóságot a társadalmi felelősségvállalással ötvöző értelmiségivé válnak, valamint az, hogy a tehetségsegítés területe tovább erősödik a szakkollégiumban.

Köszönjük a támogatást!

 

Miskolc, 2020.10.14.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Harmadik Pályaorientációs Nap a Szakkoliban

A tavaszi koronavírus járvány miatti leállás okozta nehézségek után a 3. Pályaorientációs Napot 2020. október 2-án rendeztük meg Szakkollégiumunkban. Makkai László igazgató úr köszöntőjével kezdtük a programot. Igazgató úr kiemelte a szakkollégiumunk által nyújtott lehetőségeket. A délelőtti programon a gyerekek beszélgetésen, önismereti foglalkozáson vettek részt. A délután folyamán szakkollégisták mondták el történetüket, bemutatták a szakkollégiumi és az egyetemi életet. A Szakkollégisták örömmel beszélgettek a gyerekekkel, a program közben előkerült a ping pong asztal és a társasjáték is.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közösségi sport – Lézerharc

A szakkollégisták és munkatársak 2020. szeptember 24-én közösségi sport program keretében lézerharcban mérték össze tudásukat. A sportszerű küzdelem az Avas-hegy gyomrában található egyik pincerendszerben zajlott. A társaság két csapatban küzdött meg egymással, mindenki kapott puskát és egy fejpántot, ami érzékelte a találatokat. A pincerendszer két végéből indultak a csapatok. Ezután elkezdődött a harc: feltérképezés, „kamikaze” akciók, taktikai harc, mindez megtalálható volt a csaták során drámai zene kíséretében. A csapatok közti csata végig kiegyenlített volt, mindenki bemutatta „sporttehetségét”. A küzdelmek végeztével a közös fotó után elkezdődött a csaták elemzése, sok nevetés, a taktikák átbeszélése. A program után mindenki fáradtan, de remek élményekkel feltöltve tért vissza a szakkollégiumba.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Meghívó – 3. Pályaorientációs Nap

MEGHÍVÓ

A Görögkatolikus Roma Szakkollégium szeretettel meghívja Önöket a érettségizett fiatalok számára rendezendő 3. Pályaorientációs Napjára!

Időpont: 2020. október 2. (péntek) 10 óra

Program:

 

10:00 – 10:15 Megérkezés, regisztráció
10:15 – 10:30 Megnyitó, köszöntő, napirend
10:30 – 10:45 Bemutatkozás, „ice breaking” játékok
10:45 – 12:00 Önismereti foglalkozások
12:00 – 12:30 Ebédszünet
12:30 – 13:30 Felsőoktatás, továbbtanulás lehetőségei
13:30 – 14:30 Roma szakkollégium, KRSZH, Miskolci Egyetem
14:30 – 14:40 Szünet
14:40 – 16:00 Közösségi program


Helyszín
: Görögkatolikus Roma Szakkollégium, Miskolc

Kérem, az alábbi elérhetőségen jelezzék, hogy hányan terveznek részt venni a rendezvényen: gkciganyszakkoli@gmail.com!

Tisztelettel:

Miskolc, 2020. szeptember 21.

 

 

Szemán Ágnes Katalin

ügyintéző

 

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Társadalmi felelősségvállalás – Szemétszedés a Máltai Szeretetszolgálat miskolci játszóterén

Szakkollégiumunk számára fontos a társadalmi felelősségvállalás. Szakkollégistáink életében jelentős szerepet tölt be a közösségi szolgálat, az elesettek segítése, jótékonysági akciók szervezése. A hátrányos helyzetű közösségek, középiskolás fiatalok felkarolása, a tehetséggondozás alapelve szakkollégiumunknak. A Máltai Szeretetszolgálat miskolci játszóterével kapcsolatunk messzire nyúlik, szakkollégistáink közösségi szolgálat keretében játszóházakban, a játszótér napi rutinjában is részt vettek már. A decemberi „Adni jó!” kampányban immár két éve részesei vagyunk a gyűjtésnek, kihelyezve a SPAR üzletben és a diákotthonon belüli száraz élelmiszer adománygyűjtéssel is. 2020 szeptemberében csatlakoztunk a játszótér dolgozóihoz, önkénteseihez, hogy közösen tegyük szebbé az Avasi lakótelep közepén található létesítmény környékét. Nagy elhatározásokkal, remek beszélgetésekkel, pozitív hangulatban telt a délután, melynek eredménye több zsáknyi szemét összegyűjtése volt.

Köszönjük a lehetőséget a Máltai Szeretetszolgálat miskolci játszóterének! Bízunk a további jó kapcsolatban és együttműködésben!

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Moziban jártunk a szakkollégistákkal

A szakkollégium hallgatói és munkatársai 2020. szeptember 18-án közösségi tevékenység keretében moziban jártak. Választásunk a Mulan c. filmre esett. A résztvevők a mozilátogatás után élménybeszámolót tartottak, és kötetlen beszélgetés keretében megosztották egymással a filmről alkotott véleményüket. Beszélgettünk a kínai kultúráról, társadalmi kérdésekről, a kínai hagyományokról, történelemről. Összehasonlították a magyar és a kínai társadalomban kialakult rendszereket.

 

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közösségi sport – Bowling

2020. szeptember 16-ára bowlingozni hívtuk szakkollégistáinkat. A közösségi sporteseményen szép számmal vettek részt, és két pályán, két órán keresztül élvezték a játékot. Az est folyamán sok vidám pillanatot okozott a gurítások eredménye. Az idei tanévtől új szakkollégistáink kíváncsian vetették bele magukat a sportolás örömébe. A remek sportprogramnak köszönhetően tovább erősödött szakkollégiumunk közössége.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Közösségi tevékenység keretében az Elme Házában jártak szakkolisaink

2020.09.08-án bátor szakkolisaink az Elme Háza Illúzió nevű pályáján próbálták ki magukat. A pályán, ahol minden megváltozik, nincsenek hétköznapi törvényszerűségek. A hallgatók sokszor választják a szabadulószobát, mint roppant szórakoztató és izgalmas játékot, hiszen a közös élmények, a feladatok, az egymásra való hagyatkozás, a bizalom a másikban szorosabbá teszi szakkollégistáink kapcsolatát. A közösségben való együttműködés erősíti a barátságot. 

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

A Made in Hungaria musicalt tekintették meg szakkolisaink

2020 szeptemberében a koronavírus járvány okozta leállás és online oktatás után nagy örömmel találkoztunk szakkollégistáinkkal, hogy egy közösségi program keretében megtekintsük a Made in Hungaria című musicalt az Akropolisz Szabadtéri Színpadon. A Magyarock Dalszínházának remek előadásában láthattuk a népszerű darabot, melyben Fenyő Miklós fiatal kora és munkássága jelenik meg. A színházba járás különlegessége, hogy egyik pillanatról a másikra magához láncolja a nézőt, és mozdulatlanná teszi a levegőt. Öröm volt szakkollégistáinkkal együtt végigélni és énekelni a musicalt. Köszönjük az egyedülálló élményt a Társulatnak!

   

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Karaván Familía koncerten jártak szakkollégistáink

A szeptemberi programjaink egyikén a Karaván Família koncertjén jártak szakkollégistáink. A miskolci Grabovszky-házban megrendezett koncerten, családias környezetben, egy kiváló zenekar mutatta be repertoárját. Zenéjükben az európai cigány zenei stílusokat ötvözik. Megjelenik a latin, a blues vagy a popzene hangulata is, stílusuk ezek által is vált egyedivé. A koncerten való részvétel fontos lehetőség volt, hiszen a koronavírus okozta járványhelyzet, és online oktatás miatt ismét közösségi tevékenységben vehettünk részt, közösen élvezhettük a cigány kultúra és művészet nyújtotta szépséget. A koncert után örömteli hangulatban beszélgettünk a zenéről.

A program az NTP-SZKOLL-19-0003 azonosítószámú projekt keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.